04

Monday, December

Budownictwo i Architektura

Działy księgi wieczystej
 /  / Działy księgi wieczystej
Działy księgi wieczystej

Działy księgi wieczystej

Działy księgi wieczystej:

Dział pierwszy – dział ten dzieli się na dwie części.

Część pierwsza oznaczona I-O „Oznaczenie nieruchomości” dotyczy danych pochodzących z ewidencji gruntów np. położenie, powierzchnia, sposób korzystania, pozwalających na dokładne oznaczenie nieruchomości.

Część druga oznaczona I-Sp „Spis praw związanych z własnością dotyczy ujawnienia ewentualnych praw związanych z prawem własności wpisanej nieruchomości. Do takich praw należą udział w nieruchomości wspólnej lub służebność gruntowa. W części tej określa się rodzaj tego prawa oraz określa się właściwą spółdzielnię mieszkaniową.

Dział drugi – wskazuje właściciela/właścicieli nieruchomości bądź użytkownika wieczystego nieruchomości lub właściciela uprawnionego do własnościowego prawa spółdzielczego. Wskazanie właściciela polega na ukazaniu danych osobowych właściciela a w sytuacji, gdy nieruchomość jest współwłasnością kilku osób dodatkowo określenie części udziałów każdego współwłaściciela.
Dział trzeci – dotyczy wszystkich ograniczeń dotyczących nieruchomości. Do takich ograniczeń należą: ograniczone prawa rzeczowe, wyłączając z nich hipoteki, prawa i roszczenia osobiste takie jak: prawo pierwokupu i odkupu, najem lub dzierżawa nieruchomości, określenie sposobu zarządu nieruchomością, wyłączając roszczenia dotyczące hipotek, ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością lub użytkowaniem wieczystym wynikające z przepisów szczególnych, czyli: wszczęcie egzekucji lub postępowania wywłaszczeniowego, ogłoszenie upadłości bądź otwarcie postępowania naprawczego. W tym dziale wpisuje się wszystkie zmiany dotyczące ograniczeń nieruchomości, a także zmiany pierwszeństwa.
Dział czwarty – w dziale tym dokonywane są wpisy dotyczące hipoteki zabezpieczającej kredyt zaciągnięty przez właściciela nieruchomości, przy czym wymagane jest określenie wszystkich danych dotyczących danej hipoteki, czyli konieczne jest dokładne określenie wysokości hipoteki, waluty spłacania, zakresu, rodzaju, pierwszeństwa i wszystkich innych cech hipoteki.

Wpisów do księgi wieczystej może dokonać wyłącznie sąd wieczysto księgowy oraz referendarz sądowego, posiadający w zakresie powierzonych czynności kompetencje sądu, na podstawie złożonych wniosków. Wraz z każdą księgą wieczystą prowadzone są równocześnie akta, zawierające wszystkie dokumenty i pisma, będące podstawą wpisów do księgi wieczystej. Akta te nie są jednak objęte zasadą pełnej jawności formalne, w związku czym może je przeglądać jedynie notariusz bądź osoba mająca interes prawny. Istnieją także zbiory dokumentów, które są prowadzone dla tych nieruchomości, które nie posiadają założonej księgi wieczystej.

About the author:

Related posts