04

Monday, December

Budownictwo i Architektura

Operat szacunkowy
 /  / Operat szacunkowy
Operat szacunkowy

Operat szacunkowy

Operat szacunkowy

 

Kompetencje do wykonania operatu szacunkowego posiada jedynie rzeczoznawca majątkowy. Operat szacunkowy wynikiem wyceny nieruchomości i stanowi dokument urzędowy, będący dowodem wykorzystywanym w sprawach, dla których został sporządzony. Dlatego też może być sporządzony jedynie w formie pisemnej i powinien być ujednolicony. Operat szacunkowy musi obrazować całe postępowanie przeprowadzone przez jego wykonawcę. Operat szacunkowy zawiera informacje, które wykorzystywał rzeczoznawca majątkowy przy wycenie nieruchomości a także podstawy prawne i uwarunkowania dokonanych czynności, wszystkie obliczenia, rodzaje analiz ich tok oraz ich wynik końcowy.

Operat szacunkowy powinien zawierać informacje zawierające opis stanu nieruchomości, powinien określać typ nieruchomości, zakresu i cel wyceny, podstawę formalną wyceny nieruchomości oraz źródła danych o nieruchomości, ustaloną datę określenia wartości nieruchomości, wskazanie przeznaczenia wycenianej nieruchomości wynikającego z planu miejscowego lub z innych dokumentów, wskazanie rodzaju określanej wartości, wyboru podejścia, metody i techniki szacowania, analizę i charakterystykę rynku nieruchomości w zakresie dotyczącym celu i sposobu wyceny oraz wynik wyceny nieruchomości z przedstawieniem obliczeń wartości nieruchomości.

Czynności rzeczoznawcy majątkowego po dokonaniu operatu szacunkowego dzielą się na trzy etapy: aktualizacji wyceny, opiniowaniu operatu szacunkowego, ocenie prawidłowości wycen.

About the author:

Related posts