04

Monday, December

Budownictwo i Architektura

Podatek rozliczany według skali podatkowej (zasad ogólnych)
 /  / Podatek rozliczany według skali podatkowej (zasad ogólnych)
Podatek rozliczany według skali podatkowej (zasad ogólnych)

Podatek rozliczany według skali podatkowej (zasad ogólnych)

Podatek rozliczany według skali podatkowej (zasad ogólnych)
Jeśli podatnik zdecyduje się na rozliczenie według zasad ogólnych, czyli według skali podatkowej, to podstawę opodatkowania stanowić będzie dochód powstały w momencie otrzymania czynszu najmu mieszkania. Uzyskane przychody należy rozliczać w rocznym zeznaniu podatkowych do 30 kwietnia.
Wybierając rozliczenie według zasad ogólnych, należy pamiętać, że z tą decyzją łączą się pewne wady jak i zalety. Z całą pewnością do zalet można zaliczyć fakt, że podatnicy, którzy ponoszą duże koszty związane z wynajętym mieszkaniem mogą je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. W ten sposób można znacznie obniżyć dochód do opodatkowania. Uzyskanym przychodem z najmu jest kwota czynszu pomniejszona o poniesione wydatki. Do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wszelkie wydatki remontowe wynajmowanego lokalu a więc: wymiana okien i drzwi, malowanie ścian, naprawa instalacji elektrycznej, gazowej, kanalizacyjnej i różne inne usługi remontowe. Należy jednak być czujnym, ponieważ nie wszystkie koszty prac budowlanych mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Przebudowa lub rozbudowa lokalu oraz prace mające na celu ulepszenie lokalu mogą być rozliczane poprzez amortyzację tych wydatków.
Należy jednak pamiętać o wadach, jakie łączą się z wyborem rozliczenia według zasad ogólnych. Jednym z minusów jest fakt, że przychód, który zostanie otrzymany z czynszu płaconego przez najemcę zostaje doliczony do dochodów pochodzących z umowy o pracę bądź o dzieło lub z działalności gospodarczej. Taki sposób rozliczenia podatkowego powiększa kwotę dochodów całorocznych i w wielu wypadkach skutkuje przesunięciem dochodu do wyższego przedziału skali podatkowej z 19% do 30% bądź z 30% do 40%.
Podatnicy decydujący się na rozliczenie według skali podatkowej zobowiązani są do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji trwałych środków a także wartości niematerialnych i prawnych. Zobligowani są do wpłacenia zaliczki na podatek dochodowy do 20 dnia miesiąca następującego po tym, w którym uzyskali przychód. Podatnicy ci muszą także składać w tym samym terminie deklarację podatkową o wysokości dochodu, który osiągnęli od początku roku, czyli muszą złożyć Pit-5. Należy jednak pamiętać, że podatek płaci się dopiero w momencie, gdy kwota wolna od podatku, czyli 2790 zł zostanie przekroczona.
Podatnik jest zobligowany do wybrania jednej z dwóch przedstawionych metod opodatkowania oraz musi powiadomić swój urząd skarbowy o decyzji, składając oświadczenie do 20 stycznia bądź najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia najmu. Dzień powiadomienia urzędu skarbowego nie może przekroczyć dnia uzyskania pierwszego przychodu z najmu. Wybrany przez podatnika sposób opodatkowania należy stosować do końca roku. Należy pamiętać, że przychodem z najmu jest wyłącznie czynsz płacony przez najemcę. Wszystkie pozostałe opłaty takie jak: media, telefon, wywóz śmieci, które płaci najemca nie są objęte podatkiem.

Zobacz podobne artykuły:

About the author:

Related posts